line decor
line decor
 
 
 
 

 
 

PROGRAM EMPS STUDIJA

Uvjeti upisa na studij

Studijski program sveučilišnoga međunarodnoga poslijediplomskoga multidisciplinarnoga specijalističkoga studija Održivo upravljanje okolišem usmjeren je na tri područja:

  1. Ujednačavanje i razumijevanje temeljnih znanja iz područja upravljanja okolišem
  2. Upravljanje okolišem i načela
  3. Okoliš – Razvitak – Održivost

Navedeni moduli temelje se na izuzetno potrebnom angažmanu na sljedećim područjima:

  1. Načela upravljanja okolišem
  2. Sektori i projekti vezani uz zaštitu okoliša u tvrtkama te vladinim i nevladinim organizacijama
  3. Studije procjene utjecaja na okoliš za svaku novu investiciju, bilo proizvodnu ili uslužnu
  4. Rad istraživačkih organizacija na različitim sektorima upravljanja okolišem, praćenju stanja u okolišu i donošenju normi vezanih uz okoliš
  5. Obrazovanju i stjecanju znanja i vještina potrebnih za upravljanje okolišem

Prvi semestar
Osnovni modul: Ujednačenost i međusobno razumijevanje
  (Equalization and Common Understanding)

 

Redni broj

Naziv

Predavanja

Seminar

ECTS- bodovi

101

Okoliš, upravljanje okolišem i održivost
(Environment, Environmental Management and Sustainability)

30

5

9

102

Uvod u znanost o okolišu
(Introduction to Environmental Science)

25

5

7

103

Poslovna etika i etika okoliša
(Business and Environmental Ethics)

25

5

7

104

Inženjerstvo okoliša
(Environmental Engineering)

25

5

7

Drugi semestar
Napredni modul: Politika okoliša i upravljanje okolišem
                           (Environmental Management and Policy)

Redni broj

Naziv

Predavanja

Seminar

ECTS- bodovi

201

Politika okoliša i regulativa/legislativa u EU-u i Hrvatskoj
(Environmental Policy and Law in EU and Croatia)

20

10

6

202

Ekonomika okoliša
(Environmetal Economics)

20

10

6

203

Procjena opasnosti i rizika po okoliš
(Environmental Hazard and Risk Assessment)

20

10

6

204

Načelo javnosti i sudjelovanja
(Public Policy and Participation)

20

10

6

401-406

Izborni predmeti
(Optional courses)

15

15

6

Treći semestar
Modul usmjeren prema praksi: Okoliš – Razvitak - Održivost
                                  (Environment – Development – Sustainability)

Redni broj

Naziv

Predavanja

Seminar

ECTS- bodovi

301

Održivost razvojnih programa I, II
(Sustainability under Development Programs, I and II)

30

5

10

302

Postupci procjene utjecaja na okoliš
(Environmental Assessment  Procedures)

20

10

5

303

Korporacijski sustavi upravljanja okolišem i ocjenjivanje
(Corporate Systems of Environmental Management and Audit)

15

15

5

304

Upravljanje projektom i svladavanje  vještina
(Project Management, Skills Training)

15

15

5

501-506

Izborni predmeti
(Optional courses)

15

15

5

Popis izbornih predmeta

Student je obvezan izabrati barem po jedan izborni predmet u drugom i trećem semestru.
Svaki izborni predmet izvodi se s 15 sati predavanja i 15 sati seminara. U drugom semestru izborni predmeti nose 6 ECTS-bodova, a u trećem semestru 5 ECTS-bodova.
Popis izbornih predmeta prikazan je u nastavku teksta.

Drugi semestar:
401    Kompetentnost laboratorija za analizu okoliša (Laboratory Competence for Environmental Analysis)
402    Gospodarenje čvrstim i opasnim otpadom (Solid and Hazardous Waste Management)
403    Upravljanje vodama i otpadnim vodama (Water and Waste Water Management)
404    Upravljanje kakvoćom zraka (Air Quality Management)
405    Geokemija okoliša (Environmental Geochemistry)
406    Statistička obrada podataka i modeliranje (Data Analysis and Modelling)

Treći semestar:
501   Upravljanje priobalnim i morskim resursima (Coastal and Marine Resources Management)
502   Zaštita tla (Soil Protection)
503   Remedijacija lokacije (Site Remediation)
504   Upravljanje zdravljem i sigurnošću pri radu (Health and Safety Management)
505   Energetski izvori i zaštita okoliša (Energy Sources and Environmental Protection)
506   Sustavi upravljanja informacijama (Information Management Systems)